Embed

Bir peygamber kızlarını fâsıklara nasıl takdim eder?

Bir peygamber kızlarını fâsıklara nasıl takdim eder?

 

İslam aynı milletin mümin kuşağı ile fâsık kuşağını birbirinden ayrı görür.
Bir peygamber kızlarını fâsıklara nasıl takdim eder?Fâsık nedir, ne değildir, kutsal metinlerde Fâsık.

Dört Kutsal metinde de Fâsık doğrudan geçmez. Ancak bazı tevilciler parantezlerle bu işi kur’an ya da diğer kutsal metinlerin bilmediği iddialarıyla her zamanki gibi kendileri yapmaya kalkışmışlardır. Bu parantezcilere ne yazık ki Diyanet’te alet olmuştur.İşte size Diyanet’in kendi sitesinden bir örnek.Orijinaline bakalım öyle midir?
ENBİYA SURESİ: 74 Lût'a da hükümranlık ve ilim verdik. Onu, pislikler üretip duran bir kentten kurtardık. O kent halkı yoldan çıkmış kötü bir kavimdi.Yine bazı akademisyenlerin çevirilerinde birine bakalım.
FETİH SURESİ: 6 Ey insanlar, size fâsık (yoldan çıkmış) bir adam, bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeyerek bir topluluğa karsı kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz. (Yrd. Doç. Dr. Faris ÇERÇİ - Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 28, Erzurum, 2007)-Ekte sunulmuşturSurenin parantezsiz orijinaline bakalım.
FETİH SURESİ: 6 Ve Allah hakkında kötü sanılar besleyen erkek münafıklarla kadın münafıklara ve erkek putperestlerle kadın putperestlere, o kötülük girdabı başlarına dönesilere azap etsin diyedir bu. Allah onlara öfkelenmiş, onları lanetlemiş ve kendilerine cehennem hazırlamıştır. Kötü bir varış yeridir o.Yine Başka birine, bir Merkez Vaizi’nin açıklamasına bakalım
Fasıkların barınağı ateştir, oradan her çıkmak istediklerinde geri ateşe döndürülürler ve onlara yalanlamakta olduğunuz azabı tadın denilir"25 şeklinde onların ateşten çıka(rıl)mayacaklarını ifade edilmektedir. (Mustafa HOCAOĞLU Foça Merkez Vaizi, İzmir- İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 15:1 (2010), SS.335-341)-Ekte sunulmuştur

Parantezsiz orijinaline bakalım.
SECDE SURESİ: 20 Sapmış olanların varacakları yerse ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde, oraya geri çevrilirler. Ve şöyle denir onlara: "Yalanlayıp durduğunuz ateş azabını tadıverin!"
Bir siteden Fâsık tanımlarına bakalım.

Fâsık
Sual: Fâsık ne demektir? Fâsıkla ilgili hükümler hakkında bilgi verir misiniz?

CEVAP
Haram işleyene, günah işlediği bilinene, açıktan günah işleyene fâsık denir. Mesela namaz kılmayan, içki içen, kumar oynayan, yabancı kadınlara bakan, hanımını, kızını açık gezdiren fâsıktır. İşlediği günaha da fısk denir. Küçük günaha devam eden de fâsık olur. Fâsıklar hakkında hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
(Fâsık övülünce, Rabbimiz gadaba gelir.) [Beyheki]

(Dinin afeti üçtür: Fâsık âlim, zalim idareci, cahil sofu.) [Deylemi]

(Fıskı aşikâre olan fâsıka lanet olsun.) [Deylemi]

(Fıskını ilan eden fâsık, hürmeti kaybetmiştir.) [Deylemi]

Müslüman kadın, fâsık kadınların yanında da saçı açık duramaz. Mürted amca ve dayının yanında da açık duramaz. Mürted ana-babanın yanında, başı açık durmak caiz ise de, ellerini öpmek caiz değildir.

Müslüman kadın, kâfir kadınla, zaruretsiz müsafeha edemez. Zaruret olunca, Hanbelî mezhebini taklit eder.

Fıskı yayılmış olmasa da, fâsık erkek, saliha kızın, hatta salih kimsenin kızının küfvü [dengi] olamaz.

Hazret-i Azrail, fâsık ve kâfirlerin ruhunu diğer meleklere emrederek aldırır.

Malını hayrata sarf edip, fâsık olan çocuğuna miras bırakmamalıdır. Çünkü günaha yardım etmek olur. Fâsık çocuğa nafakadan fazla para, mal vermemelidir. (Bezzâziyye)

Kâfir ve fâsık doktora muayene ve tedavi caiz; fakat bunların sözleri ile ibadet bozulmaz. Mesela (Orucu aç, bu hastalık oruç tutmana manidir. Gusül etme, su sana zararlıdır) dese, salih bir doktora sormak gerekir. Mütehassıs ve salih doktorun sözü ile hareket edilir.
 
dinimizislam.comDosya sunumlarda geçen Nâs kelimesiyle ilgili açıklama.

Nâs kelimesinin kökü ve anlamı hakkında çeşitli görüşler vardır. Nâs, hareket anlamına gelen "nevs" kökünden gelmiş olup "insân" ve "insâne" kelimelerinin çoğuludur. İns, insiy, ensiy kelimelerinin çoğulu veya kavm gibi ism-i cem olduğu da ileri sürülmüştür. Bir görüşe göre de nâs, unutmak manasına gelen "nesy" kelimesinden alınmıştır.

"Nesy" önce "neys" sonra "nâs" şeklini almıştır. İbn-i Abbas, "Allah'a verdiği sözü unuttuğu için Âdem’e insan adı verildi" demiştir. Hz. Peygamber (s.a.s); "Âdem unuttu bu yüzden nesli de unutuldu" buyurmuştur.

Nâs kelimesinin aslında "unas" olduğu ve hemze kaldırılıp yerine elif-lam getirilerek "en-nâs" şeklini aldığı da söylenmiştir. Âdem’in Havva'ya veya öteki canlılar arasında insanların birbirlerine olan yakınlığına bakarak nâs, kelimesinin aynı anlamı veren "üns" kökünden gelmiş olduğu görüşünde olanlar da vardır. Diğer bir görüşe göre, insan görülebilir bir varlıktır. Bu yüzden insana beşer denilmiştir. Bu itibarla nâs aynı manâyı taşıyan "ânese" kökünden gelmiştir. samil.ihya.orgSon günlerde yobaz dindarlık artmaya başlayıp çoğunun anlamını bilmedikleri halde önüne geleni fâsıklık ile suçlama başladığı için üstteki açıklamaları ve bazıları eski arşivlerimde ola bu derlemeyi yapmak zorunda kaldım.

Şimdi sözü uzatmayalım ve konu hakkında değişik makalelere bakalım.

Ahmet Dursun

İlgili dosyaların tamamı eklerdedir.

 

* Haricîler'i fasık olarak görmüşlerdir.pdf 

* Huzafeyi demeleri üzerine Amr'a hitaben, Ey fasık, seni öldürdüğümü zannettim.pdf  

* İslam aynı milletin mümin kuşagı ile fâsık kuşağını birbirinden ayrı görür.pdf  

* Kasabalı Mehmed Nûrî Şiirinde fâsık.pdf

* Kur'an fâsık ve münafık diye hitabı men eder mi.pdf

* Mu’tezile'de tamamen küfre sapmayan fâsıkların cezalandırılması Allah için vaciptir.pdf

* Nasreddin Hoca ve fâsık.pdf  

* Ömer b. Abdillah b. Ebî Rabîa'nın fâsık kişiliği hacca gelen kadınlara şiirlerle sarkıntılığı.pdf 

* Pir, Saka duasına fâsık.pdf

* Mutezile'nin fâsık, kâfir gibi isimleri dînî isim olarak adlandırması kusurludur.pdf

* Ömer Seyfettin Fâsık-ı Mahrum şiirinde vurgundan pay alamayanları işaret eder.pdf

* Ba‘dehû ne tarîkle ‘inde’n-nâs mü’min ve ‘inde’n-nâs fâsık olur.pdf

* Bir peygamber kızlarını fâsıklara nasıl takdim eder.pdf

* Cafer es-Sadık- fâsık, Yemeye ve içmeye seni değiştirir.pdf

* Dalalette kalanlar ancak fasıklardır - Mervan'ın Hasan Basri'ye mektubu..pdf

* Ebû Bekr, Burası fâsık Ebû Ühayha'nın kabridir deyince Peygmber....pdf

* Eş’arîler ve Mu’tezile de günahında ısrar ederek ölen bir fâsık müminin cehennemde sonsuza dek kalacağı.pdf  

* Eşarî ve Mutezile açısından fâsık.pdf

* Fâsık ile muaraza etmek de fıskı bertaraf edebilir.pdf

* Fâsıkın, tevbe etmeden ölmesi halinde kâfir olması.pdf

* Fâsık Âlimler ve Câhil Âbidlerin Artmasıyla İlgili Hadisler.pdf

* Fâsıkın, tevbe etmeden ölmesi halinde kâfir olması.pdf  

* Fasıkların barınağı ateştir-Mustafa HOCAOĞLU- Foça Merkez Vaizi.pdf

* Furkân-ı ‘azîmü’ş-şân dahi mü’minler için hâdî ve fâsıklar için muzildür.pdf

* Gazali, İhyâu Ulûmi’d Dîn'de Fâsık.pdf

* Görüşlerine Kur'an'dan ayet bulanları kâfir, fâsık saymak.pdf

* Halifelik, Kureyşli bir fâsık ve fâcire açık olmaktadır.pdf

* Hz. Ömer, fâsıktan korkmam, Kur'an ı diline tevil edenden korkarım.pdf  

* Hanefilere göre fâsık sayılmak.pdf

* Haricîler, Mutezile, Mürcie ve Şî'a nın bir kısmında Fâsık Devlet Başkanının durumu.pdf  

* MÂLİK EL-ESTER’E VERDİĞİ AHD-NÂME’YE GÖRE HZ. ALİ’NİN YÖNETİM ANLAYIŞI - Yrd. Doç. Dr. Faris ÇERÇi.pdf

Yorum Yaz
Bu içeriği paylaşın!
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !