Çift/tek başlı Kartal Türklerde ne anlama gelir?

Nedir şu KARTAL figürü ve nerelerde,kimler kullanmıştır?

Kartal figürünün kullanıldığı bazı alanlar,ülkeler vs..lerle başlayalım.

Bizans imparatorluğu,Anadolu selçuklu devleti,Fener rum patrikhanesi,Selçuk üniversitesi, Konya büyükşehir belediyesi,Arnavutluk cumhuriyeti,Yeditepe universitesi,Dicle üniversitesi,Diyarbakır büyükşehir beledeyesi ableminde,Diyarbakır surlarının çeşitli yerlerinde kabartmalar halinde,Atatürk üniversitesi,Erzurum'un ve Erzincan şehrinin simgesi olmuş halde,hatta bir  rublenin arka tarafında da kendine yer bulmuştur.

 Zümrüdüanka'yi sembolize ettigi de iddia edilmiş,tarih boyunca bir çok kavimle de ilişkilendirilmeye çalışılmıştır.

Başka açıdan inceleyecek olur isek şu tezler de mevcuttur.

Anadolu Selçuklu Devleti,Dogu Roma İmparatorlugu ya da Roma Cumhuriyeti kurulmadan çok önce,Anadolu topraklarında kullanılan bir sembol olduğu iddiaları da dikkate alınacak olursa konu hakkında,M.Bernal'ın "Kara Athena" isimli çalışmasının bazı bölümlerinde de  Mısır kültürüne vesile olan Ari kültürün ve kendini bu kültüre bağlayan Avrupa Medeniyetinin lehine geliştirilen,medeniyetin kökeni olarak Hindistan'ı gösteren anlatımlara rastlamak ta mümkündür.

Alacahöyük'teki Hitit kabartmalarında da rastladığımız kartal figürü birçok asur mührünün de üzerinde rastlanıyor olması acaba neyi anlatır ya da ne anlamalıyız?

Bazı iddialarda  anadoluda da,nazilerin gamalı haçın da  çift basli kartal  sembolü kullanıldığı dır.
Bütün bunlar 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Alman arkeologlarin Hitit kazılarına ilgi duymasına neden olmuştur.

Çift başlı kartal kabartma ve gamalı haç figürleri Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde ziyaretçilere açıktır.

Ayrıca başka detayla için de bakalım.
Arnavutluk bayrağındaki çift başlı kartal figürü de Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'ndan kaynaklandığı da söylenmektedir.


Hatta masonlukta kullanılan bir simge olarak ta ucu kıvrık bir kılıcın üstüne tünemiş,kanatlarını da her iki yana açmış olan ve iki başının ortasında üstte taç bulunan kartal simgesi,masonik egemenliğin doğudan batıya uzanışını simgediği iddiaları da sıkça kullanılmaktadır.


Roma İmparatorluğunun hüküm sürdüğü tüm coğrafyalarda siyasi otoritelerin benimsediği figür  Medlerin,Türklerin ve Kafkaslarda kullanılan çift başlı kartallar da Roma etkisinde kalarak  Roma çift başlı kartalı halini aldığı yine başka yorumlarda rastlanmaktadır.

Çift başın üç izahı mecut olmakla birlikte hangisinin daha gerçekçi olduğu tartışma konusu yapılmadan değerlendirilmelidir.
1-Geçmişten geleceğe ebedi varoluş.
2-Doğu ve batı üzerinde hükümranlık ve tanrısal güçten alınan meşruluk vebuna istinad edilen dünya/yaşam üzerinde belirleyici olma hakkı.
3-Bu oluşumların kartalda simgeleşen iktidarda birleşiyor olması..

Hristiyan,Pagan ya da Müslüman inançlarda kendini bulan tüm ilahi ve yaşamsal iktidarların güç simgesi haline gelmesine sebap teşkil etmiştir.

Örnek olarak;Rus Çarlığı için doğu batı vurgusu önem kazanırken,Alman imparatorluğunda sonsuz gücü, Anadolu Selçuklularında ise hem maddi hem de uhrevi vurgu olarak görülmüştür.

Bir örnekle açacak olursak;Yeditepe Üniversitesi'nin girişindeki çift başlı Selçuklu Kartalı simgenin kökeni ise çift başlı Bizans Kartalı dır.
Rusya,Avusturya-Macaristan İmparatorluğu,Sırbistan,Arnavutluk, gibi taklitçileri de mevcuttur.
Zaten Anadolu Selçukluları kendilerine Rum Selçuklu demelerinde bunun da etkisi olmuştur.

İşin aslı Tekbaşlı kartal olup,bir yüzü doğu,bir yüzü batıya dönük kartal şeklinde tsavir edilmesinin arkasında ki sebep ise,Roma imparatorluğu'nun M.S 395'de,Doğu ve Batı olarak ayrılmasıyla çift başlı halde ifade edilir olmasından başka bir şey değildir.

Kartal başlarından soldaki Roma'ya (Batı'daki Pars Occidentalis) sağdaki ise Constantinopolis'e (Doğu'daki Pars Orientalis) bakar;yani tek başlı Roma Kartalı'nın çift başlı hale gelmesindeki asıl sebep,I.Theodosius'un M.S. 395'teki ölümünden sonra Roma İmparatorluğu'nun onun iki oğlu arasında ikiye bölünmesidir.


Bizans,doğu sembolü olarak kendini sürdürürken,Anadolu Selçuklu devleti de,bunu kendi arması yapınca bazı değişiklikler de kendini göstermiştir.

Bu çift başlı kartal figürü,İstanbul kent surlarının duvarlarında da mermer bloklar üzerine işlenmiştir.

Atatürk zamanında mimaride kullanılan/kullanıldığı iddia edilen kartal figürleri için de ne yazık ki faşizmi çağrıştırıyor yakıştırması yapmaktadırlar.

Örnek olarak TCDD'nin amblemi tek başlı kartalı andırdığı için bazıları faşizan sembol olarak çağrışım yaptığını iddia ederler.


Hatta ilginçtir ki,03 Kasım 1890'da hizmete açılan sirkeci garının mimarı A.Jasmund şöyle demekteydi.

İstanbul,batının bitip Doğu'nun başladığı yerdir.Yani Doğu ile Batı'nın birleştiği noktadır.
Bu nedenle bina oryantalist bir uslupla hayata geçirilmeli,bölgesel ve ulusal biçim kalıplarına yer verilmeli demekle aslında doğu/batı anlamında olan çift yön vergusunu da yapmakta olduğu gözlerden kaçmamaktadır.

Türkler açısından ise Müslümanlığı kabulünden önceki bazı inançlarına kadar uzanır.

Hititliler den Bizansa kadar kullanılan bu kartal sembolünün Türkler için anlamı ne olabilir?
Hz.Muhammed'in dahi etkilendiği bu kartal figürü onun kara sancağına dahi adını vermiştir.

Ukab olarak bildiğimiz sancak.Anlamı kartal demektir.

Bu açıklamalara Arapça sözlük El Mucid ve Osmanlıca sözlük Kamus-ı Türki'de ve diğer osmanlıca sözlüklerde açıklamsı böyle yapılmaktadır.

İlginçtir ki yine islamcı yazarlar tarafından çift başlı kartala vurgu yapılması da çok ilginç ve bir o kadar dikkat çekicidir.

İslamcı yazarların bazılarına göre çift başlı kartal vurgulamasını yaptıkları ana bağlantı yine kesin olduğu belli olmayan birçok uyduruk hadislerde örnek bulan,Muhammed'e atf edilen bir ya da birkaç hadisle kaynaklıdır.

Şöyle ki:
Rivayetlere dayalı olduğu için gelelde rivayet kaynakları için şu isimler sıkça görülmektedir.Bu isimler hakkında ayrı bir yazı ile anlatım gerekir.

Biz sadece isimleri verelim.
Abdullah İbni Amr İbni Âs rad.,Ebü Ümame rad,Ebü Hüreyre rad,Cabir rad,Ebu Musa rad,Saib İbni Yezid rad,Enes rad,Ebû Hakim(bazen de diğer adı ile)Ebu Amr Nu'man İbni Mukarrin rad,bazan da Buhari ya da diğerleri burivayetlerin ana kaynaklarını oluşturmaktadır.
(Not:rad.radıyallahu anh/radıyallahu anhüma anlamındadır.)

Rivayetlerden birinde Muhammed'e allah tarfından hicret için önerilen üç şehir vardır.
Medine,Bahreyn,Kın Nesreyn (veya Kın Nesrin.)
Kın:Kuşun gözetlediği yer,alan.
Nesr:Kartal ve benzer yırtıcı kuşlar.
Nesreyn:İki veya Çift anlamına geliyor.

işte yukarıda da açıkladığım gibi çift başlı kartalın Türklerde gücün timsali olması masalı ne yazık ki bu rivayetlere dayandırılmış ve yüzlerce yıl Türklüğün sembolüdür şeklinde açıklamalar yapılagelmiştir.

Üstte izah ettiğim Ukab meselesinde olduğu gibi,Kın Nesreyn anlamına yüklemeler yapılmış olup,Muhammed'in de sancağına bu ismi verdiği,bunu anlatmak istediği şeklinde rivayetler ile ne yazık ki Türk milleti yüzlerce yıl avutulmuş,öyle sandırılmıştır.

Hadisi şerif adı ile yapılan uydurmalar,selçuklu sultanlarından günümüze kadar hiç bir araştırma yapılmadan,salt rivaetlerle süre gelmiş ve hali hazır da ise,kendilerine islamcı yazar diyebilen soytarılar tarafından da lanse edilmekte hiç bir sakınca görülmemiştir.

Bunları neden yazdım,anlattım?
Sayın Osman Pamukoğlu'nun parti amblemindeki tek başlı kartal ne anlama gelmektedir diye bir soru yöneltmiş idim.

Ne yazıktır ki bu sorunun yanıtlarını partili olmaya aday çok değerli üyelerinden dahi net olarak alamadığım için bu açıklamayı kendilerine sunmak için yapmış bulunmaktayım.
Umarım ki bu yazımı küçük bir bilgi parçacığı olarak kabul ederler.
Çift başlı kartal Türklüğün simgesidir şeklinde açıklama yapanlara ilanen duyurulur.
Öylemidir değilmidir artık kararı yorumcuları versin.

Ahmet Dursun
Bakınız....
TÜRKLÜĞÜN HAKİMİYET SEMBOLÜ:ÇİFT BAŞLI KARTAL
http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=2927.0
*********************
TÜRK SANATINDAKİ KARTALLARIN İKONOGRAFİSİ VE DEVAMLILIĞI
http://ahmetdursun374.blogcu.com/kartal-turk-sanatindaki-kartallarin-ikonografisi_28140691.html

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !