Embed

Ha­ta­y’­da ta­şın­maz edi­nen ya­ban­cı­la­rın sa­yı­sı tar­tış

Ha­ta­y’­da ta­şın­maz edi­nen ya­ban­cı­la­rın sa­yı­sı tar­tışılıyor.  

 

Su­ri­ye sı­nı­rın­da­ki ili­miz Ha­ta­y’­da ta­şın­maz edi­nen ya­ban­cı­la­rın sa­yı­sı tar­tış­ma ko­nu­su ol­du.Su­ri­ye sı­nı­rın­da­ki ili­miz Ha­ta­y’­da ta­şın­maz edi­nen ya­ban­cı­la­rın sa­yı­sı tar­tış­ma ko­nu­su ol­du. Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rıy­la ya­ban­cı­ya mülk sa­tı­şı ya­sak­la­nan 3 il­den bi­ri olan Ha­ta­y’­da, özel­lik­le Türk va­tan­daş­la­rı üze­rin­den Irak, Su­ri­ye ve Lüb­nan­lı­la­r’­ın top­rak al­ma­sı dik­kat çe­ki­yor.

SA­TIŞ YA­SAK­LAN­DI: Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı, imar­lı alan­lar üze­rin­den ya­pı­lan he­sap­la­ma­ya gö­re ilin yüz­de 10’u­nun ya­ban­cı­lar ta­ra­fın­dan sa­tın alın­ma­sı üze­ri­ne Mar­din, Ki­lis ve Ha­ta­y’­da sa­tış­la­rı ya­sak­la­dı. Ba­kan­lar Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan alı­nan bu ya­sa­ğı del­mek için Türk va­tan­daş­la­rı ara­cı ya­pı­lı­yor.

SO­RU ÖNER­GE­Sİ: CHP Ha­tay Mil­let­ve­ki­li Meh­met Ali Edi­poğ­lu, konuyla gili TBMM’­ye so­ru öner­ge­si verdi. Edi­poğ­lu, Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Er­do­ğan Bay­rak­ta­r’­a “Sa­tış­la­r ül­ke­ gü­ven­li­ği­ni teh­li­ke­ye dü­şür­mez mi?” di­ye sor­du.

AK EM­LAK Gİ­Bİ­LER: Edi­poğ­lu, SÖZ­CÜ­’ye yap­tı­ğı açık­la­ma­da hü­kü­me­tin ‘ak em­la­k’ gi­bi ça­lış­tı­ğı­nı söy­le­di. Ba­zı çev­re­le­rin ‘Kür­dis­ta­n’ ha­ya­li pe­şin­de koş­tu­ğu­na dik­kat çe­ken Edi­poğ­lu, “I­rak ve Su­ri­ye­’de emel­le­ri­ne ula­şan­lar şim­di Tür­ki­ye­’de ba­zı yer­le­re gö­zü­nü dik­ti­ler. Bar­za­ni­’ye ya­kın ki­şi­ler bü­yük ara­zi sa­tın alı­yor. İs­ken­de­ru­n’­da bir­çok ül­ke­nin kon­so­los­lu­ğu var. Bu bi­le bi­ri­le­ri­nin ha­yal­le­ri, pro­je­le­ri or­ta­ya koy­mak için bir ve­ri­di­r” şeklinde konuştu.

İLK 5 ÜL­KE: Ha­tay ili sı­nır­la­rı için­de ta­şın­maz sa­tın alan 23 ay­rı ül­ke­nin va­tan­da­şı var. İlk beş­te Al­man­ya, Lüb­nan, Fran­sa, Bre­zil­ya ve İran var.

http://sozcu.com.tr/yabancilar-hatayin-yarisini-satin-aldi.html

***

İster istemez Osmanlı'nın da yaptığı gibi Tampon Bölgeler mi kuruluyor sorusu akla geliyor. A. Dursun

ANKA'NIN YÜKSELİŞİ VE DÜŞÜŞÜ

Osmanlı Diplomasi Tarihi Üzerine Bir Deneme

…/…

Bayezit'in 1402 tarihli Ankara yenilgisi, her şeyden önce diplomatik beceriksizliğinin ürünüdür. Kendisi, baba ve dedesinin akıllı diplomasisini kullanamamıştır. Yenilginin yakın askerî nedeni ise, taktik hatalardan çok, devletin o andaki sınırlamalarını çok aşmış olmasıdır.

Çok erken bir tarihte ve yeterli kaynaklara sahip olmadan, Müslüman Doğu'da, Moğol istilâlarından öncekileri (Emevî ve Abbasî) aratmayacak büyüklükte bir imparatorluk kurmak istemiştir.

Babasının "Avrupa'nın zengin ve göreli olarak kolay elde edilen kaynakları tam anlamı ile ele geçip özümlenmeden, Anadolu'da büyük çaplı bir "serüvene girişmeme" yolundaki akıllı politikasını unutur görünmüştür. Kısaca, Gazi geleneğinin çok ötesine gitmiştir.

Böylece, karşısında, belki de asıl amacı, devletinin batı sınırlarının ötesindeki Gazi Osmanlı devleti ile iyi ilişkiler kurup, Avrupa ile arasına güvenli bir tampon bölge koymak olan ve temelde güneye yönelmek isteyen Timur'u bulmuştur.

http://kitaplar.ankara.edu.tr/dosyalar/pdf/113.pdf

 


* İngilizler de Kaşgar'ı hem Rusya'ya, hem de Çin'i karşı bir tampon bölge olarak kullanmayı düşünüyorlardı.pdf

* İngiltere, Hindistan'a giden yolun güvenliği için Siyonizm'i bir tampon bölge olarak.pdf

* Osmanlılar ile Memlükler arasında bir tampon bölge oluşturan Dulkadir Beyliği.pdf

* İran Şahları Türklerle Farslar arasında Ermenileri tampon bölgede tutmak istemişlerdir.pdf

 

Yorum Yaz
Bu içeriği paylaşın!
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !