LOZAN'IN GİZLİ PROTOKOLLERİ

 

LOZAN ANTLAŞMASI**(Türk Tarih Kurumu)
24 Temmuz 1923 (Tam Metin)
http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=Sayfa&No=249

 

http://www.ttk.gov.tr/tarihveegitim/antlasmalar-tam-metin/

LOZAN'IN GİZLİ PROTOKOLLERİ  var mı? Dr.Rıza Nur'un yatacak yeri var mı dersiniz? Bu soru çok araştırılması gereken bir konudur. Çünkü,bazı kesim olduğunu iddia etmekte ancak ispat edememkte,bazı kesim ise böyle bir durumun söz konusu dahi olmadığı şeklinde fikir belirtmektedir. Lozan'ın gizli görüşmeleri,gizli oturumları vardır. Mustafa Kemal bu konu hakkında zaten NUTUK'ta ayrıntıları vermiş  ve TBMM gizli celseleri adlı yazıda konu açıklanmış idi. Şimdi bir kaç not ve bazı adresler ışığında bunlara kısa bir göz atalım. Aslında Dr.Rıza Nur'un hatıraları ile yayınlanmış,kurcalanmış bir olgudur. Bu olguyu kurcalamanın bazı cemaatlere,cemaat bağlatılı işbirlikçilere neler sağladığını özetler hailnde altta sunacağım. İlgisini çekenler araştırabilirler. Adamlar Atatürk'ü suçlayabilmek için sapkınlık derecesine gelmişler;çıldırmışlık gözlerini ve beyinlerini karartmıştır. BÜLBÜLDERESİ MEZARLIĞININ GİZLİ KALMIŞ SIRLARI
http://ahmetdursun374.blogcu.com/bulbulderesi-mezarliginin-gizli-kalmis-sirlari/7176337
Fotoğraf Tevfik Bir'den alınmıştır
----------
Mustafa Kemal Sabetay mı?
http://ahmetdursun374.blogcu.com/mustafa-kemal-sabetay-mi/6997505
--------------------
CAMİDE VAAZ,BU DÜZENİ BİZE LOZAN'DA DAYATTILAR
http://ahmetdursun374.blogcu.com/lozan-camide-vaaz-bu-duzeni-bize-lozan-da-dayattilar/2569851
-------
Medz Yeğen mi? Vilayet-i Sitte mi?
http://ahmetdursun374.blogcu.com/bizzat-medz-yegen-mi-vilayet-i-sitte-mi/6251415
---------
Kısa kısa özetler: Buradaki kısa özetler, verilen adreslerde detaylı olarak açıklanmıştır. Lozan’da İnönü İngiliz diplomatı Lord Gürzon’un ısrar ve ricalarına boyun eğerek,
“Ruhani alanda faaliyet göstermesi kaydıyla” İstanbul’da kaldı yoksa Fener Rum Patrikhanesi Aynoroz Adası’na nakledilecekti.
-----
Lozan Antlaşması'nın azınlıklara imtiyaz değil sadece Müslüman Türk halka tanınan müsavi (eşit) muamele görme hakkı tanıması ve bu durumun Anayasa'nın 12. Maddesi'ndeki eşitlik prensibine uygun olması.
----
Lozan Antlaşması'nda ve öteki uluslararası sözleşmelerde azınlıklar için imtiyazlar değil, vatandaşlarla eşit haklar tanınmıştır. Din görevlilerinin özel okullarda değil devlet okullarında yetiştirilmesi, Anayasa, Anayasa Mahkemesi kararı, Yüksek Öğretim Kurumları Kanunu ve Milli Eğitim Temel Kanunu ile düzenlenmiş devlet politikasıdır. Bu nedenle azınlıklara verilecek bir hak vatandaşlar arasında azınlıklar lehine bir eşitsizliğe neden olur.
-----
Yapılan düzenlemelerle, özel üniversitelerin açılmasına 'devlet denetiminde olma' şartı ile izin verilmiştir. Ancak, Patrikhane bu şartı kabule yanaşmadığı için, Heybeliada'daki okul açılamamıştır. Patriğin 'kendi din adamlarımızı eğitme hakkından mahrumuz' iddiası doğru değildir. Patriğin, sadece dini eğitim vermesi gereken bir kurumun, devletin denetimi altında faaliyet göstermesine rıza göstermemesinin nedenlerini anlamak güçtür. Bununla beraber patriğin ve kendisine bağlı 12 metropolitin T.C. vatandaşı olma şartlarının da (ki bu şartlar Lozan Antlaşması'nın ilgili maddeleri gereğidir) kaldırılması isteği gözönüne alınırsa; yani ikisi birarada değerlendirilirse durum açıklığa kavuşacaktır.
----
Kurcalı Azınlık Kadınlar Eğitim ve Kültür Derneği kuruluyor,derneğin Avukatı,salt derneğin kurulabilmesi için,Lozan Barış Antlaşması’na göre “azınlık” kelimesi ile ifade edilenin Müslüman dini azınlık olduğunu söylüyor.
TC sınırları dışındaki müslümanlar için kullanılan azınlık kelimesine vurgu yapmasının nedeni yine Lozan'dır.
------
Cemaatkavramının mevzuatımızda Lozan Anlaşması paralelinde, Türk Vatandaşı bazı gayrimüslim toplulukları ifade için kullanıldığı ve bu Anlaşmaya hakim olan ilkeler ve Devrim Yasaları dikkate alındığında “Türk Vatandaşı ve Müslüman olan “ kişiler için cemaat tanımlamasının kullanılmasının hukuken mümkün olmamasına karşılık “demokratik yollardan devlet kademelerinde kadrolaşarak, Atatürk İlke ve Devrimlerini ortadan kaldırıp Şeriat esaslarına dayalı bir devlet kurmayı ve bunu takiben Dünya İslam birliğini gerçekleştirmeyi hedeflediği” iddiasıyla hakkında dava açılıp yurt dışına kaçan Fetullah GÜLEN isimli tarikat liderinin yurt dışında kurduğu ve faaliyetleri nedeni ile bulundukları ülke devletleri tarafından Türkiye’nin uyarılmasına neden olan okullar bir ticari şirket olarak değerlendirilip temas ve işbirliği yapılması, Dışişleri Bakanlığının bir genelgesi ile Büyükelçiliklerimizden istenebilmiştir! 
AKP kapatma davası 7.bölüm,(Ek.72)
------
Lozan görüşmelerine katılanlardan olan Dr. Rıza Nur, "Hayat ve Hatıratım" adlı eserinde onların müdahalelerinden şöyle söz ediyor: "Bir müddettir İstanbul eski hahambaşı Naum (Haim Naum) bizim otelde (Lozan görüşmeleri esnasında kaldıkları otelde) görülmeğe başladı. Baktım bir gün İsmet'le (İsmet İnönü'yle) görüşüyor.
------
Tabii İngiliz, Fransız ve İtalyan delegelerine de İsmet'in avucunda olduğunu söylüyordu... Lozan muhitinde dolaşıyor, herkese: "İsmet teklifsiz ahbabımdır, sözümden dışarı çıkmaz" diyormuş.." (21) Lozan görüşmelerine katılan Türk heyetinin başında İsmet Paşa (sonraki adıyla İsmet İnönü) bulunuyordu.
----
Bunun da ötesinde hilafetin kaldırılması Türk tarafına Lozan görüşmeleri esnasında kabul ettirilmişti ve bunda da Haim Naum'un önemli rolü olmuştu. Şimdi bu konudaki bilgileri gözden geçirelim: Lozan görüşmeleri esnasında Türkiye'de başvekil (başbakan) olan Rauf Orbay'ın belirttiğine göre hahambaşı Haim Naum İngilizler adına İsmet Paşa ile görüşmüş ve gizli pazarlıklarla halifeliğin kaldırılmasını kabul ettirmişti.
---
Rauf Orbay bu konuyla ilgili olarak Feridun Kandemir'e şunları söylemişti:
"İsmet Paşa, anlaşıldığına göre, Lozan'da İngilizlerle bir çeşit gizli arabuluculuk rolü oynayan İstanbul Yahudi Hahambaşı Haim Naum Efendi'nin telkinleriyle, hilafetin artık ne şekilde olursa olsun Türkiye'de devamına müsaade edilmeyip, derhal kaldırılması fikrini tamamıyla benimsemiş bulunuyordu." (22) Tanınmış İslamcı yazar Necip Fazıl Kısakürek de halifeliğin kaldırılması fikrinin bu gizli görüşmelerde kesinleştiğini ve olayın kahramanının söz konusu yahudi Hahambaşı Haim Naum olduğunu belirtmektedir.
----
Oysa Lozan görüşmelerinin yapıldığı günlerde Mustafa Kemal, Anadolu'da yaptığı konuşmalarda hilafet müessesesinin korunacağını söylüyordu. Mustafa Kemal işte bu günlerde Ankara'daki Meclis-i Mebusan'da (Mebuslar Meclisi'nde) yaptığı konuşmada şunları söylüyordu: "Türkiye'nin vazifesi makam-ı hilafeti kurtarmaktır. Bu bizim için bir davayı mahsustur (özel davadır). Bunu makam-ı hilafet olarak nihayetine kadar göstermek ve onun kurtarılmasına çalışmak bizim için hayırlı bir davadır.
---------
ABD'nin Lozan Antlaşması Raporu.
Alman Stiftung, ya da RAND uzmanı eski CIA elemanlarının ve Kürt-Türk uzlaşmacıların belirttikleri gibi, Türk ulusu ortalarda yoktur. İşgalciler "uluslar arası güçler" ya da güncel nitelemeyle "koalisyon güçleri" dirler. Türk ulusunun değil, bu "uluslar arası güçlerin" hatasıyla, "Mustafa Kemal Milliyetçileri" yani bir azınlık, bir hizip, yasal devlet yöntemine karşı isyan edip iç savaşa soyunmuş ve yönetimi ele geçirmiş oluyorlar. Kısaca "Zafer bunun neresinde? Ulusal birlik neresinde bu savaşın ?" demeye getiriliyor.
----------
     Amerikan Kongre Komisyonu'nun raporunun adı yanıltıcıdır. "Din Hürriyet'in Yasal Dayanakları" raporu, azınlıkların yurtlarını yitirdiklerini de gündeme getiriyor. Azınlıkların önceden birer devletleri ve o devletlerin egemen olduğu vatanları varmış gibi yazılıyor.
-------------
     Bu durumda birkaç sorunun yanıtını bulmak gerekiyor. Örneğin: Rapor bunları neden yapıyor? "Lozan yeniden değerlendirilmelimidir" diyenleri ya da "Lozan mübadelesi büyük zarar vermiştir." ya da "Lozan mübadelesiyle eğitimli Rumlar gitti, onların yerine cahil köylüler geldi" diye romanlar yazanları neden mutlu ediyor? Bu soruların yanıtları, raporun "ilimsel" saptamalarında aydınlanıyor. Uzun alıntılar yapmak yerine rapordan özetleyelim:
Lozan'da Müslüman olmayan azınlık haklarından söz edilmiş ama bu azınlıkların adları belirtilmemiştir.
http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=1523.0

 

YABANCIYA TOPRAK SATIŞI, Doktora Tezi-İBRAHİM BOUAZİ  

Sözde Türkler neden Filistin bayrağı sallıyor.rar

 

Kur'an'ın Lisanının Arapça değil, Aramice olduğu

------------
VAHDETTİN İNGİLİZLERE NASIL CASUSLUK YAPTI?
http://ahmetdursun374.blogcu.com/vahdettin-hainmiydi-9/2654597
-----------
DERSİM sonuçtur. Başlangıcı Koçgiri isyanıdır.
http://ahmetdursun374.blogcu.com/dersim-sonuctur-baslangici-kocgiri-isyanidir/7224056
--------
TARİH: 27 ŞUBAT- 6 MART 1923
MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN LOZAN KONFERANSI HAKKINDA YAPTIĞI KONUŞMA:
http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=949.msg5471#msg5471
-----------
LOZAN'IN GİZLİ BELGELERİ VARMI?
http://ahmetdursun374.blogcu.com/lozan-lozan-in-gizli-belgeleri-varmi/2238361
------
Ata'ya saldırıların nedenleri
http://ahmetdursun374.blogcu.com/ataturk-ata-ya-saldirilarin-nedenleri/991388
http://ahmetdursun374.blogcu.com/ataturk-ata-ya-saldirmanin-dayanilmaz-hafifligi/1028439
---------
VAHDETTİN:HAİNMİYDİ-1
http://ahmetdursun374.blogcu.com/vahdettin-hainmiydi-1/1875088

http://ahmetdursun374.blogcu.com/vahdettin-hainmiydi-2/1875191
--------
Kazım Karabekir.Uğru Mumcu anlatıyor.-1
http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=2980.0
-----------
TARİHSEL içerikli arşivlerden.
http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=1741.msg7098#msg7098
-------------------------
Amerika, Tayyip Erdoğan'ı ölümle tehdit etti.
http://ahmetdursun374.blogcu.com/amerika-tayyip-erdogan-i-olumle-tehdit-etti/6854974
-------
TARİKAT:DÜZENDEN BESLENİP DÜZENİ YIKACAKLAR
http://ahmetdursun374.blogcu.com/tarikat-duzenden-beslenip-duzeni-yikacaklar/2236029
-------
MEHDİ KAVRAMI VE ATATÜRK MİTİ
http://ahmetdursun374.blogcu.com/mehdi-kavrami-ve-ataturk-miti/4359325
------
"Gerçek müslümanlık Hz. Muhammed'in ölümüyle sona erdi"
http://ahmetdursun374.blogcu.com/gercek-muslumanlik-hz-muhammed-in-olumuyle-sona-erdi/4466453
----------
TSK, cemaatin şifrelerini kırdı
http://ahmetdursun374.blogcu.com/tsk-cemaatin-sifrelerini-kirdi/7117079
--------
Lozan Barış Antlaşması’ndan Sonra Balkan Ülkelerinden Muğla Vilayetine Gelen Muhacirler
http://ahmetdursun374.blogcu.com/lozan-baris-antlasmasi-ndan-sonra-balkan-ulkelerinden-mugla-vila/6495987
-------------------------
Karabekir:Musul-Kerkük harekatı
http://ahmetdursun374.blogcu.com/karabekir-musul-kerkuk-harekati/1003124
--------
ismet paşa ve bağımsızlığın yitirilmesi…
http://ahmetdursun374.blogcu.com/ismet-pasa-ve-bagimsizligin-yitirilmesi/7021222
--------
Kazım Karabekir paşa'nın kamuoyuna yansımayan notları
http://ahmetdursun374.blogcu.com/kazim-karabekir-pasa-nin-kamuoyuna-yansimayan-notlari/527275
---------
KAZIM KARABEKİR:KAZIM KARABEKIR PASA MASON MUYDU?
http://ahmetdursun374.blogcu.com/kazim-karabekir-kazim-karabekir-pasa-mason-muydu/1660457
------------------
Saidi Nursi ve Fethullah Gülen Amerikan Hakimiyetinin Garantörle
http://ahmetdursun374.blogcu.com/saidi-nursi-ve-fethullah-gulen-amerikan-hakimiyetinin-garantorle/7209660
----------------
soykırım ve 1894 yılı
http://ahmetdursun374.blogcu.com/soykirim-ve-1894-yili/7150804
-------
MEGALİ İDEA AÇILIMI
http://ahmetdursun374.blogcu.com/bizzat-megali-idea-acilimi/6334058

Kaynak:
http://ahmetdursun374.blogcu.com/fethullah-pkk-ile-isbirligi-icinde/7227344

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !