Embed

Recm Ayetlerini bir keçi yemiş...

Recm Ayetlerini bir keçi yemiş...

17 Eylül 2012
Nesrin DURGUT

haberinvakti.com

 

 

Recm; zina etmiş bir bayan ve erkeğin taşlanarak öldürülmesidir. Recmin İslam’da yeri var mı, yoksa sadece bir varsayımdan yola çıkılarak yapılan bir içtihat mı olduğuna, ilgili ayet ve rivayetleri incelerek ulaşmaya çalışalım.

Recmi emreden her hangi bir ayet Kuran’da bulunmamaktadır. Fakat “recm” ayetlerinin aslında vahyedildiği, fakat bir keçi tarafından yendiği rivayet edilmektedir.

Konuya açıklık getiren ve sahih kabul edilen iki rivayet ise şöyledir:

1. Hadis - Aişe (r.anha) şöyle demiştir: “Andolsun ki recmetme ayeti ve yetişkin kişiyi on defa emzirme(?!) ayeti indi. Andolsun ki bu ayetler tahtımın (karyolamın) altında bir yaprakta idi. Rasûlullah (s.a.v.) vefat edip biz O’nun ölümü ile meşgul olunca, evde beslenen evcil bir hayvan (koyun veya keçi), girip o yaprağı yedi.” [İbn Mâce, Nikâh, 36, Hadis no: 1944; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 5/131, 132, 183, 6/269]

2. Hadis - Hz. Ömer’den (r.a.) rivâyeten, Nur sûresi’nin bir âyeti olduğu söylenen bu âyet şöyledir:

“Şeyh ve şeyhuha (evli erkek ve kadın) zinâ ederlerse, hemen ikisini de Allah’tan bir ceza olmak üzere recmedin. Allah azîzdir, hakîmdir.” Hz. Ömer’in, ‘Ömer Kur'an'a ilâve ediyor' denmesinden endişe etmesem, bu recm âyetini Kur'an'a yazardım" dediğinden de söz edilir. [Bkz. Buhârî, 93/21; Müslim, Hudûd 8, Hadis no: 1431; Ebû Dâvud, 41/1]

Sahih olduğu kabul edilmiş olan birinci hadiste; Hz.Aişe, Kuran ayetlerini yazılı bir şekilde karyolasının altında saklamakta iken bir keçinin veya koyunun ayetleri yediğinden bahsedilmektedir. Hz. Aişe ayetleri karyolasının altında saklamayacağı gibi, aynı zamanda ezbere biliyor olmalıydı. Çünkü bize ulaşan bilgilere göre ayetleri ezberleyen sahabe sayısı o zamanlarda 3000 civarındaydı.

Bilindiği gibi Kuran-ı Kerim 23 senelik bir zaman dilimi içinde indi. Cebrail ayetleri alıyor, Hz. Peygambere okuyor; O da sahabeden oluşturduğu katiplerine yazdırıyordu. Aynı zamanda bu ayetler ezberleniyordu. Kısa süre içinde inen ayetleri ezberleyen sahabe sayısı 3000'e ulaştı. Suffe ashabı - okulu- bu iş için kuruldu. Resulullah vefat ettiğinde bütün Kuran sahabenin ezberindeydi” Nihat Hatipoğlu/ Sabah.com.tr

Bu hadisi kabul etmek demek, Kuran’ı Kerim’in, Allah(c.c) tarafından korunduğunu inkâr etmek anlamına gelmektedir. Allah(c.c); ayetlerini korurken, bir keçinin yemesine müsaade etmiş olamaz. Zira böyle bir şeyi iddia etmek, Kuran’ın eksik veya tahrif edilmiş olduğu zannına sebep olabilir… Bu rivayetin neye dayanılarak sahih kabul edildiği, aslında ciddi bir araştırma konusu olmalıydı...

Hz. Ömer ‘den olan 2.rivayeti incelediğimizde çıkardığımız sonuç ise; sahabelerden hiç biri böyle bir ayeti hatırlamazken, Hz.Ömer’in hatırlamasıdır ki, bu oldukça çelişkilidir. Çünkü Kuran’ı Kerim’in tümü sahabelerin ezberindeydi. Hz.Ömer’in, “Kuran’a ilave yapıyor demeseler, recm ayetini Kuran’a yazardım!” demesi, kendisinden başka hiç kimsenin o ayetten haberi yokmuş bilgisini bize ciddi bir biçimde vermektedir.

Üstelik zaten Kuran’da olsaydı, “Ömer Kuran’a ilave yapıyor” denmesinden de çekinmez, diğer sahabelerle de istişare edip, o sahabelerin ezberine de başvurur ve mutlaka yazardı…

Maalesef olmayan bir ayetten hüküm çıkarıp, rivayetlere dayanarak birçok kimsenin taşlanarak acımasızca öldürülmesine sebep olanlar; Allah’ın yerine hüküm koyanlardır.

Şimdi, Kuran’da; zina yapan bir bayan ve erkeğin cezalandırılmasının gerçek hükümlerini görelim:

"Hayasızca davranışlarda bulunan kadınlarınıza gelince, aranızdan onların işlediği suça şahit olan dört kişi çağırın; bunlar onun için şahitlik yaparlarsa, suçlu kadınları ölüm alıp götürünceye yahut Allah onlara bir kapı açıncaya kadar evlerine hapsedin. Suçluların her ikisini de (böyle) cezalandırın; ama eğer ikisi de tevbe eder ve gidişatlarını düzeltirlerse, onları kendi hallerine bırakın. Çünkü Allah tevbeleri kabul edendir, rahmet kaynağıdır. Doğrusu, Allah'ın tevbeleri kabul etmesi, ancak bilmeyerek kötülük işleyen ve sonra, zaman geçirmeden tevbe edenlere mahsustur. Allah onlara rahmetiyle tekrar yönelecektir, zira Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir." (Nisa - 15-16-17)

Ayette görüldüğü üzere her hangi bir taşlama emri söz konusu değildir. Tövbe etmeyen zinakar bayan ve erkek(zâniye ve zâni) için hüküm ise şöyledir:

“Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz sopa(celde) vurun; Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah dini(ni tatbik) hususunda sizi sakın acıma duygusu kaplamasın! Müminlerden bir grup da onlara uygulanan cezaya şahit olsun. “ Nur Suresi/2

"Celdetin" : Yalnız cilde tesir edecek olan sopa.

Elmalılı Tesfiri- Nur Suresi/2: “Şimdi bunlardan herbirine yüz celde vurunuz. CELDE: Deriye vurmaktır ki, her vuruşa celde denir. Keşşâf'ta der ki, "celd" sözünde şuna işaret vardır ki acı, ete geçirilmemelidir. Çünkü celd, cilde vurmaktır.”

Cilde vurulması “Celde” olayından, Allah(c.c)’ın merhametini görebilmek zor olmamalıydı aslında. Bırakın rastgele pek çok insanın taşlamaları emrini, sopa vurulurken dahi sadece küçük bir mü’min grubun, şahit olması açısından izlemesini emretmiştir Rahman.

Eğer Allah’ın bu kanunu(Celde) ile hükmedilmiş olsaydı, ceza görenler hem şiddetli ızdıraplar çekerek öldürülmeyecek, hem de pek çok kişinin karşısında alçaltıcı bir biçimde rencide edilmeyecekti. Fakat rivayet hükümleri(Recm) taşlanılarak öldürülme, Allah’ın hükmünün önüne konulmuş ve üstüne üstlük, Allah’ın hükmü, İslam'danmış gibi gösterilmiştir.

Recm ve benzeri sorunları ezelden beri bilen Rahman; bizleri bu konularda uyarmak için olsa gerek, şu değerli ayetleri indirmiştir:

“Allah'ın öteden beri gelen kanunu budur. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın.” Fetih Suresi/23

"Herhangi bir ayetin hükmünü kaldırır veya unutturursak, onun yerine daha hayırlısını veya onun benzerini getiririz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmez misin?"Bakara/106

Evet, Allah(c.c) her şeye kadirdir, her şeyi ilmi ile kuşatandır. Bu sebeple ne keçinin ayeti yemesine müsaade edecek kadar acizdir ne de ayeti nesh etmiştir. Etmiş olsa idi, Hz. Ömer dahi bunu hatırlamazdı (hükmünü kaldırır ve unutturursak)ve benzerini veya daha iyisini getirirdi Rahman. Ki böyle bir şey yapmayacağını da Fetih suresinde “Allah’ın kanunlarında asla bir değişiklik bulamazsın” diyerek bizlere bildirmektedir…

 

İnkârcıların birbirine çelişkili zannettiği, (birbirini yalanlayan iki ayet dedikleri) ve her fırsatta bunu dile getirdikleri bu değerli iki ayet(Bakara/106 ve Fetih/23), aslında birbirlerini tam anlamıyla desteklemekte ve bizlere görebildiğimizden çok daha fazla şey anlatmaktadır. Fakat inkâr edenler bunu anlayamazlar…

Maalesef bu değerli ayetler Âlimlerce göz ardı edilmiş, kendi içinde, birbiriyle ve Kuran’ı Kerim ile çelişen iki hadis doğrultusunda, kendilerince hüküm vermişlerdir.

Oysa “Yegane hüküm sahibi yalnız Allah’tır.” Sebe/27, Neml/6, Zümer/39, Enfal/10…

“…her kim Allah Teâlâ'nın indirmiş olduğu ile hükmetmez ise işte onlar kâfirdirler.” Maide Suresi/44

-Sadakallahülazim-

****

 

yevm-i şek-şüpheli gün, işte bu tartışmalardan doğmuştur

cahiliye döneminde cuma ile ilgili bazı uygulamalar...

şer’iyye mahkemeleri, ramazan ayının ilânı...

ramazan kelimelerinin dünyası, yevm-i arefe, yevm-i nahr,

kur'an da recm hangi ayette

kur’Ân, tevrÂt’ın recm hükmünü neshetmiştir

recm hakkında ayrıntılar

recm,bir insanlık suçudur.

peçeli kadın şair ulemayı kızdırdı

ilk ve son recm olayı!

kuranda recm hangi ayette

iran:zina yaptığı için öldürülecek.(recm)

bizzat:zina yaptığı için öldürülecek.(recm).gelen yorumlar.

dünyada ve türkiye'de tecavüz mehkemelerce kutsallaştırılıyo

bir tecavüz mağduru afganistan'ı nasıl dönüştürebilir

al sana bir müslüman daha, skype kullanana hapis cezası.

katar şeyhi valentino’yu karısı için satın aldı

ılımlı-uyumlu müslüman'ın yeni silahı karate mi?

bizzat:akıllı erkek zina yapmaz,tecavüz eder.

bizzat:islamın reset tuşu bulundu

bizzat:bazı yazılarım ve adresleri

bizzat:din konusunda yazılmış bazı yazılarım ve adresleri

iftar vakti türkçe ezan ile yapılıyor.

din,kur'an, peygamber, bazı kavramlar, konular

paranoya

hikikomori hastalığı türk gençliğini de tehdit ediyor  SADAKALLAHU"L-AZİM DEMEK

muhammed'in nöropsikiyatrik rahatsızlığı-1

muhammed'in nöropsikiyatrik rahatsızlığı-2

Sosyal Şizofreni Kökeni ve Coğrafyası

ezân sesi rahatsız edici mi?

farz önemli değil, sünnet daha önemlidir.

esselatu hayrun minen nevm ne demek?

din konulu tartışmalardan-1

din konulu tartışmalardan-2

din konulu tartışmalardan-3

din konulu tartışmalardan-4

Türkçe Kur'an ve Ezana Karşı Çıkanlara İthaf Olunur.

allah türkçe bilmiyor mu?

laikçi-putçu azınlık, arapçanın önemini öğrensin.

Fikirlerinde sabit olanlar ölülerle ahmaklardır.

KfW'den kredi desteği alan belediyeler.

Dinsel simgeler ve AİHM

inançlarının gereği deniz feneri paraları hovardalıkta kullanıld

yargıtay'da inançlarının gereğini yapmıştır

bizzat:sigara ve 19 mayıs yasağının gizledikleri

diyanet:sert açıklama yaptı / inançları gereği...

cumhurbaşkanı:harünnisa gül'e türban davası açılıyor.

bizzat:ülkemizde müslüman oranı % 1,9 dur.

atatürk:cumhuriyet ideolojisi

bizzat:yargıtay'da inançlarının gerğini yapmıştır.

siyonizm:evanjelizm sapkınlığı ve siyonizmle ittifakı...

masonluk:dünya hükümeti yolu ile - dünya hakimiyeti kurmak

Yorum Yaz
Bu içeriği paylaşın!
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !